Työsuhteeseen liittyviä käytäntöjä

Työsopimuksen sisällön ja sen reunaehdot määrittää noudatettava työehtosopimus. Sen lisäksi tarvitaan kuitenkin työnantajakohtaisia ohjeita siitä, miten omassa organisaatiossa toimitaan. Työaikaan, etätyöhön, työmatkoihin ja lomiin liittyvät asiat on hyvä kirjata ylös, koska ne herättävät usein kysymyksiä.

Työajanseurantaan on hyvä tehdä selkeä ohje ja seurantataulukko työajan kirjaamisen ja seurannan helpottamiseksi. Osa työnantajista määrittelee enimmäismäärän kertyneille jousto- ja vajaatunneille. Jos tällainen raja on olemassa, se kannattaa mainita myös perehdytyskansiossa. Myös rahoittajan kriteerit työajanseurannasta tulee huomioida. Työaikakirjanpito on arkistoitava yhdistyksessä erikseen sovittavalla tavalla.

Etätyö on yksi tapa tehdä töitä ja siihen liittyvät toimintatavat ja käytännöt sovitaan selkeästi työntekijän ja työnantajan kesken. Vammaisen tai pitkäaikaissairaan nuoren kohdalla etätyö voi olla myös merkittävä työssä jaksamisen mahdollistaja. Kaikkien työtehtävien tekeminen etätyönä ei välttämättä onnistu, mutta yhdessä neuvotellen voidaan useimmiten löytää tehtäväkokonaisuuksia, joiden tekeminen etätyönä on järkevää. Etätöiden tekemiseen kannattaa laatia erillinen etätyöohje, jossa määritellään etätyöpäivän hakemiseen ja ilmoittamiseen liittyvät käytännöt, ne työtehtävät, jotka etätyöhön sopivat  ja mahdollisten etäpäivien määrä kuukaudessa. On hyvä myös pohtia esimerkiksi, voivatko työntekijät tehdä puolikkaita etätyöpäiviä ja minä viikonpäivinä etätyötä on mahdollista tehdä.

Uuden työntekijän kanssa tulee keskustella myös vaitiolovelvollisuudesta. Työsuhteessa olevan työntekijän vaitiolovelvollisuus velvoittaa myös hänellä mahdollisesti käytössään olevaa henkilökohtaista avustajaa.

”Jokaisessa työpaikassa on erilaisia käytäntöjä ja nuori saattaa olla epätietoinen työsuhdeasioita, joten kertaus on monessa asiassa opintojen äiti.”

LINKKEJÄ AIHEESEEN LIITTYEN

Työehtosopimuksien lakipykälät: http://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/tyoehto/

Työsuojeluhallinnon verkkopalvelusta luettavissa työsuhteesta, palkkauksesta, työoloista, työterveydestä: http://www.tyosuojelu.fi/

Lisätietoa työsopimuslaista: http://www.työsopimuslaki.fi/tietoa/

Lisätietoa etätyöstä: http://www.akava.fi/tyoelama/tyossa/etatyo

Hyvinvoitialan työmarkkinamateriaalit luettavissa: https://hyvinvointiala.fi/materiaalit/tyomarkkinamateriaali/

Verottajan ohjeita yhdistyksille työnantajuudesta: https://www.vero.fi/fi-FI/Yritys_ja_yhteisoasiakkaat/Yhdistys_ja_saatio/Yhdistys_ja_saatio_tyonantajana

SOSTEn opas yhdistysten hallintatavasta: http://www.soste.fi/media/pdf/julkaisut/hh-opas_nettiin.pdf

Ilmoita työpaikasta