Tukimuodot

Uutta työntekijää palkatessa tärkein kysymys on miten työntekijän palkkaaminen rahoitetaan. Vammainen tai pitkäaikaissairas nuori voi olla (,ja yleensä onkin)  aivan tavanomaisessa työsuhteessa työnantajaan. Yhteiskunta kuitenkin tukee vaikeasti työllistyvien ihmisten työllistymistä monella tavalla. Tällaisia tukimuotoja ovat muun muassa: palkkatuki, työkokeilu, työharjoittelu ja koulutussopimus (entinen oppisopimus).

Eri rahoitusmahdollisuuksia miettiessä on tärkeää selvittää niiden myöntöperusteet, hakuajat ja muut käytännön asiat, jotka voivat niiden hakemiseen vaikuttaa. Neuvoja ja ideoita voi saada myös oman järjestön aluetyöntekijöiltä ja muilta järjestöiltä.

Lisäksi on olemassa työnantajille suunnattuja tukia, joiden tarkoitus on kompensoida vammaisen tai pitkäaikaissairaan työntekijän palkkaamisesta syntyviä ylimääräisiä kustannuksia. Nämä tuet ovat kuitenkin harkinnanvaraisia eivätkä itsestäänselvyyksiä. Rahoitusta miettiessä kannattaa tutustua myös Sosiaaliturvaopas 2015 –kirjaseen, joka on tarkoitettu pitkäaikaissairaita ja vammaisia edustavien järjestöjen käyttöön. Oppaassa esitellään kattavasti vammaisten ja pitkäaikaissairaiden sosiaaliturvan pääpiirteet ja sitä päivitetään jatkuvasti.

Työntekijän palkkaamiseen voidaan hakea rahaa muun muassa Veikkaukselta (ent. RAY) tai erilaisista säätiöistä. Monet kunnat myöntävät myös järjestöille ja nuorille avustuksia, kuten kesätyöseteleitä, joiden avulla työntekijän palkkausta voidaan rahoittaa. TE-palveluista haettavia tukia ovat muun muassa palkkatuki, työolosuhteiden järjestelytuki ja työkokeilu.

Palkkatuki

Työnantaja voi saada palkkatukea, jos hän työllistää työttömän työnhakijan, jolla on vaikeuksia työllistyä. Palkkatukea voidaan myöntää myös osa-aikatyöhön, jos osa-aikatyö on perusteltua tai työnhakija itse toivoo työllistyvänsä osa-aikatöihin.

Palkkatukea voivat saada:

Koska palkkatuen määrä ja kesto määräytyvät työttömän työnhakijan työttömyyden keston ja muiden hänen työllistymiseensä vaikuttavien seikkojen (esim. vammaisuus tai sairaus) perusteella, kannattaa palkkatukiasioissa ja niihin liittyvissä kysymyksissä  olla heti suoraan yhteydessä TE-toimistoon. Yleensä palkkatuki on 30-50 prosenttia työnantajan palkkauskustannuksista ja se voi kestää 6 kuukaudesta 24 kuukauteen.

Työolosuhteiden järjestelytuki

Työnantajalla on mahdollisuus saada työolosuhteiden järjestelytukea, jos palkattavan tai työssä olevan vamma tai sairaus edellyttää uusia työvälineitä, muutostöitä työpaikalla tai apua työtehtävien hoitamisessa toiselta työntekijältä. Työvälineisiin ja muutostöihin voi saada tukea maksimissaan 4000 euroa ja päätöksen tuesta tekee TE-toimisto harkintansa mukaan.  Tukea voi hakea ennakkoon tai viimeistään kuukauden kuluessa työtarvikkeiden hankkimisesta tai muutostöiden tekemisestä. Tukea haetaan aina siltä TE-toimistolta, jonka alueella työpaikka sijaitsee.

Lisätietoa sekä lomakkeet tukien hakemiseen löytyvät TE-palveluiden sivulta.

Työhönvalmentajan tuki työnantajalle

TE-toimistoissa työskentelevät työhönvalmentajat ovat myös työnantajien käytettävissä. Työhönvalmentajan palveluita voi saada esimerkiksi palkkatuen yhteydessä, työtehtävien räätälöintiin tai työtehtävien opetteluun. Jos työpaikalle on tulossa työkokeiluun työntekijä, voi työhönvalmentaja auttaa tehtävänkuvan muotoilemisessa tai esimerkiksi arvioida työolosuhteiden järjestelyn tarvetta. Lisätietoa palvelusta saa TE-toimistosta.

LINKKEJÄ AIHEESEEN LIITTYEN

Tietoa osatyökykyisten ja vammaisten työntekijöiden  rekrtointiin saatavista tuista http://www.tyohonvalmentaja.fi/

TE-palveluiden tukien hakemisesta http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonantajalle/loyda_tyontekija/tukea_rekrytointiin/index.html

Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden sosiaaliturvan pääpiirteet www.sosiaaliturvaopas.fi/

Ilmoita työpaikasta